O nas

Imprezy

Zdjęcia z wyjazdów

Odznaki

Kontakt
Korona Sudetów
Sudecki Włóczykij
Odcinek Sudecki EB-E3


DIADEM POLSKICH GÓR to makroregionalna odznaka turystyki kwalifikowanej, obowiązująca od 17 czerwca 2013 r. Celem odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór. Odznakę uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregionów, ujętych w załączonym wykazie. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony, można zaliczać do niej szczyty zdobyte przed datą ustanowienia odznaki. Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywającego w dowolnej formie. Oddział Wrocławski PTTK przygotował specjalną książeczkę jako propozycję dzienniczka wycieczek.
REGULAMIN ODZNAKI
                                                            § 1
Odznaka DIADEM POLSKICH GÓR jest odznaką makroregionalną Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Nadzór nad odznaką sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.
                                                            § 2
1. Celem ustanowienia odznaki jest popularyzacja turystyki górskiej i krajoznawczej oraz zachęcanie do systematycznego poznawania polskich gór.
2. Zdobywając odznakę należy pamiętać o zasadach bezpiecznego i racjonalnego upra­wiania turystyki górskiej oraz prawidłowego poruszania się na terenach objętych ochroną i w strefie nadgranicznej.

                                                            § 3
Odznaka jest jednostopniowa.

                                                            § 4
1. Odznakę DIADEM POLSKICH GÓR uzyskuje się poprzez zdobycie najwyższych szczytów pasm i masywów górskich w Polsce w randze mezoregionów oraz wybranych mikroregio­nów, ujętych w załączonym wykazie.
2. Kolejność zdobywania szczytów jest dowolna.

                                                            § 5
1. Do odznaki zalicza się szczyty zdobyte przed dniem 17.06.2013 r., tj. przed datą wejścia w życie regulaminu odznaki, ale tylko jako zdobyte jednokrotnie.
2. Okres zdobywania odznaki jest nieograniczony.

                                                            § 6
Podstawą weryfikacji odznaki jest książeczka wycieczek prowadzona przez zdobywają­cego. Forma takiej książeczki może być dowolna, ale powinna być prowadzona w sposób chronologiczny i zawierać:
– na stronie tytułowej imię (imiona) i nazwisko zdobywającego, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy i/lub adres e-mail oraz posiadane uprawnienia,
– na kolejnych stronach potwierdzenia zdobycia poszczególnych szczytów z wpisaną nazwą szczytu i datą wycieczki,
– miejsce na zbiorcze zestawienie wszystkich szczytów, które powinno zawierać numer strony, na której znajduje się potwierdzenie zdobycia danego szczytu,
– miejsce na weryfikację.
                                                            § 7
1. Potwierdzeniem zdobycia danego szczytu może być: pieczątka najbliższego obiektu turystycznego albo innej instytucji, bilet wstępu do obiektu udostępnionego do zwiedza­nia, fotografia lub potwierdzenie z książeczki innej odznaki turystycznej.
2. Należy również uzyskać podpisy przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewod­nika górskiego z odpowiednimi uprawnieniami, wraz z podaniem numeru ważnej legity­macji przodownickiej lub przewodnickiej.

                                                            § 8
Przodownicy turystyki górskiej PTTK oraz przewodnicy górscy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania potwierdzeń osób uprawnionych, wymienionych w § 7.

                                                            § 9
Ubiegający się o odznakę DIADEM POLSKICH GÓR, po zebraniu potwierdzeń ze zdobycia wszystkich wymienionych szczytów, przedstawia książeczkę do weryfikacji Komisji Tury­styki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12. Jeśli przesyła się książeczkę pocztą, należy dołączyć zaadresowaną kopertę zwrotną ze znaczkiem pocztowym.

                                                            § 10
Po pozytywnym zweryfikowaniu książeczki przystawia się w oznaczonym miejscu pie­czątkę stwierdzającą przyznanie odznaki DIADEM POLSKICH GÓR oraz pieczątkę Komisji Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK wraz z podpisem osoby upoważnionej do weryfikacji.

                                                            § 11
1. Zweryfikowana książeczka jest legitymacją odznaki DIADEM POLSKICH GÓR, uprawnia do jej nabycia i noszenia.
2. Odznakę nabywa się w Oddziale Wrocławskim PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki.

                                                            § 12
Wszelkie wątpliwości, które mogą wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu, roz­strzyga Komisja Turystyki Górskiej Oddziału Wrocławskiego PTTK.

                                                            § 13
Wszelkie materiały i informacje związane z odznaką DIADEM POLSKICH GÓR można uzy­skać w Oddziale Wrocławskim PTTK, 50-106 Wrocław, Rynek-Ratusz 11/12.

                                                            § 14
Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTTK w dniu 17.06.2013 r. i obowiązuje od daty jego uchwalenia.
Regulamin i wykaz szczytów: http://www.ktg.wroclaw.pl/regulamin.pdf
Lista zdobywców "Diademu": http://www.ktg.wroclaw.pl/zdobywcy_diademu.pdf
Diadem Polskich Gór - Bieszczady
Beskid Wyspowy
 

O nas Imprezy Zdjęcia z wyjazdów Odznaki Kontakt